Internetski forum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1938.60 11.9200 0.6100 1955.63 1935.28 12:26:46
گرم 62.33 0.3832 0.0196 62.87 62.22 12:26:46
کیلوگرم 62327.39 383.2366 19.6119 62874.92 62220.65 12:26:46
تولا 726.98 4.4700 0.2288 733.36 725.73 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.48 0.2900 1.0800 26.96 26.33 12:26:46
گرم 0.85 0.0093 0.0347 0.87 0.85 12:26:46
کیلوگرم 851.35 9.3237 34.7228 866.78 846.53 12:26:46
تولا 9.93 0.1088 0.4050 10.11 9.87 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 923.90 8.5000 0.9200 945.00 921.90 12:26:46
گرم 29.70 0.2733 0.0296 30.38 29.64 12:26:46
کیلوگرم 29704.05 273.2811 29.5787 30382.43 29639.75 12:26:46
تولا 346.46 3.1875 0.3450 354.38 345.71 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2358.00 24.6000 1.0400 2409.80 2350.90 12:25:21
گرم 75.81 0.7909 0.0334 77.48 75.58 12:25:21
کیلوگرم 75811.40 790.9078 33.4368 77476.81 75583.13 12:25:21
تولا 884.25 9.2250 0.3900 903.68 881.59 12:25:21

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1643.93 10.1082 0.6100 1658.37 1641.12 12:26:46
گرم 52.85 0.3250 0.0196 53.32 52.76 12:26:46
کیلوگرم 52853.63 324.9846 19.6119 53317.93 52763.11 12:26:46
تولا 616.48 3.7906 0.2288 621.89 615.42 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.46 0.2459 1.0800 22.86 22.33 12:26:46
گرم 0.72 0.0079 0.0347 0.74 0.72 12:26:46
کیلوگرم 721.95 7.9065 34.7228 735.03 717.86 12:26:46
تولا 8.42 0.0922 0.4050 8.57 8.37 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 783.47 7.2080 0.9200 801.36 781.77 12:26:46
گرم 25.19 0.2317 0.0296 25.76 25.13 12:26:46
کیلوگرم 25189.04 231.7424 29.5787 25764.30 25134.51 12:26:46
تولا 293.80 2.7030 0.3450 300.51 293.16 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1999.58 20.8608 1.0400 2043.51 1993.56 12:25:21
گرم 64.29 0.6707 0.0334 65.70 64.09 12:25:21
کیلوگرم 64288.07 670.6898 33.4368 65700.34 64094.50 12:25:21
تولا 749.84 7.8228 0.3900 766.32 747.59 12:25:21

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1510.17 9.2857 0.6100 1523.44 1507.58 12:26:46
گرم 48.55 0.2985 0.0196 48.98 48.47 12:26:46
کیلوگرم 48553.04 298.5413 19.6119 48979.56 48469.89 12:26:46
تولا 566.31 3.4821 0.2288 571.29 565.34 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.63 0.2259 1.0800 21.00 20.51 12:26:46
گرم 0.66 0.0073 0.0347 0.68 0.66 12:26:46
کیلوگرم 663.20 7.2632 34.7228 675.22 659.45 12:26:46
تولا 7.74 0.0847 0.4050 7.88 7.69 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 719.72 6.6215 0.9200 736.16 718.16 12:26:46
گرم 23.14 0.2129 0.0296 23.67 23.09 12:26:46
کیلوگرم 23139.46 212.8860 29.5787 23667.92 23089.37 12:26:46
تولا 269.89 2.4831 0.3450 276.06 269.31 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1836.88 19.1634 1.0400 1877.23 1831.35 12:25:21
گرم 59.06 0.6161 0.0334 60.35 58.88 12:25:21
کیلوگرم 59057.08 616.1172 33.4368 60354.44 58879.26 12:25:21
تولا 688.83 7.1863 0.3900 703.96 686.76 12:25:21

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7121.45 43.7881 0.6100 7184.01 7109.25 12:26:46
گرم 228.96 1.4078 0.0196 230.97 228.57 12:26:46
کیلوگرم 228959.67 1407.8197 19.6119 230971.01 228567.56 12:26:46
تولا 2670.54 16.4206 0.2288 2694.00 2665.97 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97.27 1.0653 1.0800 99.04 96.72 12:26:46
گرم 3.13 0.0343 0.0347 3.18 3.11 12:26:46
کیلوگرم 3127.44 34.2506 34.7228 3184.13 3109.72 12:26:46
تولا 36.48 0.3995 0.4050 37.14 36.27 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3393.95 31.2248 0.9200 3471.46 3386.60 12:26:46
گرم 109.12 1.0039 0.0296 111.61 108.88 12:26:46
کیلوگرم 109117.84 1003.8983 29.5787 111609.87 108881.63 12:26:46
تولا 1272.73 11.7093 0.3450 1301.80 1269.98 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8662.11 90.3681 1.0400 8852.40 8636.03 12:25:21
گرم 278.49 2.9054 0.0334 284.61 277.65 12:25:21
کیلوگرم 278493.19 2905.3997 33.4368 284611.07 277654.64 12:25:21
تولا 3248.29 33.8881 0.3900 3319.65 3238.51 12:25:21

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2564.77 15.7702 0.6100 2587.30 2560.38 12:26:46
گرم 82.46 0.5070 0.0196 83.18 82.32 12:26:46
کیلوگرم 82459.14 507.0220 19.6119 83183.52 82317.92 12:26:46
تولا 961.79 5.9138 0.2288 970.24 960.14 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 35.03 0.3837 1.0800 35.67 34.83 12:26:46
گرم 1.13 0.0123 0.0347 1.15 1.12 12:26:46
کیلوگرم 1126.34 12.3353 34.7228 1146.75 1119.96 12:26:46
تولا 13.14 0.1439 0.4050 13.38 13.06 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1222.32 11.2455 0.9200 1250.24 1219.67 12:26:46
گرم 39.30 0.3616 0.0296 40.20 39.21 12:26:46
کیلوگرم 39298.46 361.5510 29.5787 40195.96 39213.39 12:26:46
تولا 458.37 4.2171 0.3450 468.84 457.38 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3119.63 32.5458 1.0400 3188.17 3110.24 12:25:21
گرم 100.30 1.0464 0.0334 102.50 100.00 12:25:21
کیلوگرم 100298.49 1046.3710 33.4368 102501.82 99996.49 12:25:21
تولا 1169.86 12.2047 0.3900 1195.56 1166.34 12:25:21

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13136.92 80.7759 0.6100 13252.33 13114.42 12:26:46
گرم 422.36 2.5970 0.0196 426.07 421.64 12:26:46
کیلوگرم 422361.56 2597.0029 19.6119 426071.88 421638.24 12:26:46
تولا 4926.35 30.2910 0.2288 4969.63 4917.91 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 179.44 1.9652 1.0800 182.69 178.43 12:26:46
گرم 5.77 0.0632 0.0347 5.87 5.74 12:26:46
کیلوگرم 5769.18 63.1821 34.7228 5873.76 5736.50 12:26:46
تولا 67.29 0.7369 0.4050 68.51 66.91 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6260.81 57.6003 0.9200 6403.79 6247.26 12:26:46
گرم 201.29 1.8519 0.0296 205.89 200.85 12:26:46
کیلوگرم 201289.51 1851.8897 29.5787 205886.56 200853.77 12:26:46
تولا 2347.80 21.6001 0.3450 2401.42 2342.72 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15978.99 166.7019 1.0400 16330.01 15930.87 12:25:21
گرم 513.74 5.3596 0.0334 525.02 512.19 12:25:21
کیلوگرم 513735.98 5359.5865 33.4368 525021.61 512189.11 12:25:21
تولا 5992.12 62.5133 0.3900 6123.76 5974.08 12:25:21

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 201808.26 1240.8720 0.6100 203581.08 201462.65 12:26:46
گرم 6488.29 39.8950 0.0196 6545.28 6477.17 12:26:46
کیلوگرم 6488281.38 39894.9314 19.6119 6545278.92 6477169.71 12:26:46
تولا 75678.15 465.3273 0.2288 76342.96 75548.55 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2756.57 30.1890 1.0800 2806.54 2740.95 12:26:46
گرم 88.63 0.9706 0.0347 90.23 88.12 12:26:46
کیلوگرم 88625.65 970.5982 34.7228 90232.16 88123.62 12:26:46
تولا 1033.71 11.3209 0.4050 1052.45 1027.86 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 96177.99 884.8500 0.9200 98374.50 95969.79 12:26:46
گرم 3092.19 28.4486 0.0296 3162.81 3085.50 12:26:46
کیلوگرم 3092191.88 28448.5669 29.5787 3162811.26 3085498.10 12:26:46
تولا 36066.77 331.8190 0.3450 36890.46 35988.70 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 245467.80 2560.8600 1.0400 250860.18 244728.69 12:25:21
گرم 7891.97 82.3336 0.0334 8065.34 7868.21 12:25:21
کیلوگرم 7891967.14 82333.4994 33.4368 8065336.06 7868204.22 12:25:21
تولا 92050.49 960.3232 0.3900 94072.64 91773.33 12:25:21

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17108.15 105.1940 0.6100 17258.43 17078.85 12:26:46
گرم 550.04 3.3821 0.0196 554.87 549.10 12:26:46
کیلوگرم 550039.22 3382.0631 19.6119 554871.15 549097.24 12:26:46
تولا 6415.56 39.4478 0.2288 6471.92 6404.57 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 233.69 2.5593 1.0800 237.92 232.36 12:26:46
گرم 7.51 0.0823 0.0347 7.65 7.47 12:26:46
کیلوگرم 7513.17 82.2817 34.7228 7649.36 7470.61 12:26:46
تولا 87.63 0.9597 0.4050 89.22 87.14 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8153.42 75.0125 0.9200 8339.63 8135.77 12:26:46
گرم 262.14 2.4117 0.0296 268.13 261.57 12:26:46
کیلوگرم 262138.26 2411.7061 29.5787 268124.97 261570.80 12:26:46
تولا 3057.53 28.1297 0.3450 3127.36 3050.92 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20809.35 217.0950 1.0400 21266.49 20746.69 12:25:21
گرم 669.04 6.9798 0.0334 683.73 667.02 12:25:21
کیلوگرم 669035.64 6979.7611 33.4368 683732.86 667021.16 12:25:21
تولا 7803.51 81.4107 0.3900 7974.94 7780.02 12:25:21

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1771.30 10.8913 0.6100 1786.86 1768.27 12:26:46
گرم 56.95 0.3502 0.0196 57.45 56.85 12:26:46
کیلوگرم 56948.54 350.1633 19.6119 57448.81 56851.01 12:26:46
تولا 664.24 4.0842 0.2288 670.07 663.10 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.19 0.2650 1.0800 24.63 24.06 12:26:46
گرم 0.78 0.0085 0.0347 0.79 0.77 12:26:46
کیلوگرم 777.88 8.5191 34.7228 791.98 773.47 12:26:46
تولا 9.07 0.0994 0.4050 9.24 9.02 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 844.17 7.7665 0.9200 863.45 842.34 12:26:46
گرم 27.14 0.2497 0.0296 27.76 27.08 12:26:46
کیلوگرم 27140.59 249.6970 29.5787 27760.43 27081.84 12:26:46
تولا 316.56 2.9124 0.3450 323.79 315.88 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2154.50 22.4770 1.0400 2201.83 2148.02 12:25:21
گرم 69.27 0.7227 0.0334 70.79 69.06 12:25:21
کیلوگرم 69268.88 722.6524 33.4368 70790.56 69060.31 12:25:21
تولا 807.94 8.4289 0.3900 825.69 805.51 12:25:21

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142516.18 876.2988 0.6100 143768.14 142272.11 12:26:46
گرم 4582.00 28.1737 0.0196 4622.25 4574.15 12:26:46
کیلوگرم 4581998.14 28173.6396 19.6119 4622249.57 4574151.11 12:26:46
تولا 53443.61 328.6123 0.2288 53913.09 53352.08 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1946.68 21.3194 1.0800 1981.96 1935.65 12:26:46
گرم 62.59 0.6854 0.0347 63.72 62.23 12:26:46
کیلوگرم 62587.08 685.4325 34.7228 63721.59 62232.54 12:26:46
تولا 730.00 7.9948 0.4050 743.24 725.87 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 67920.51 624.8775 0.9200 69471.68 67773.48 12:26:46
گرم 2183.70 20.0903 0.0296 2233.57 2178.97 12:26:46
کیلوگرم 2183693.43 20090.2632 29.5787 2233564.55 2178966.31 12:26:46
تولا 25470.21 234.3292 0.3450 26051.90 25415.07 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 173348.37 1808.4690 1.0400 177156.45 172826.41 12:25:21
گرم 5573.28 58.1436 0.0334 5695.71 5556.50 12:25:21
کیلوگرم 5573275.35 58143.5851 33.4368 5695707.78 5556494.08 12:25:21
تولا 65005.69 678.1764 0.3900 66433.72 64809.95 12:25:21

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15024.54 92.3824 0.6100 15156.52 14998.81 12:26:46
گرم 483.05 2.9702 0.0196 487.29 482.22 12:26:46
کیلوگرم 483049.74 2970.1604 19.6119 487293.19 482222.48 12:26:46
تولا 5634.21 34.6434 0.2288 5683.70 5624.56 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 205.23 2.2476 1.0800 208.95 204.06 12:26:46
گرم 6.60 0.0723 0.0347 6.72 6.56 12:26:46
کیلوگرم 6598.14 72.2606 34.7228 6717.75 6560.77 12:26:46
تولا 76.96 0.8428 0.4050 78.35 76.52 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7160.41 65.8767 0.9200 7323.94 7144.91 12:26:46
گرم 230.21 2.1180 0.0296 235.47 229.71 12:26:46
کیلوگرم 230212.35 2117.9835 29.5787 235469.93 229714.00 12:26:46
تولا 2685.16 24.7038 0.3450 2746.48 2679.34 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18274.97 190.6549 1.0400 18676.43 18219.95 12:25:21
گرم 587.55 6.1297 0.0334 600.46 585.78 12:25:21
کیلوگرم 587553.54 6129.6934 33.4368 600460.78 585784.40 12:25:21
تولا 6853.12 71.4956 0.3900 7003.67 6832.48 12:25:21

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2665.38 16.3888 0.6100 2688.80 2660.82 12:26:46
گرم 85.69 0.5269 0.0196 86.45 85.55 12:26:46
کیلوگرم 85693.93 526.9120 19.6119 86446.72 85547.17 12:26:46
تولا 999.52 6.1458 0.2288 1008.30 997.81 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36.41 0.3987 1.0800 37.07 36.20 12:26:46
گرم 1.17 0.0128 0.0347 1.19 1.16 12:26:46
کیلوگرم 1170.52 12.8192 34.7228 1191.74 1163.89 12:26:46
تولا 13.65 0.1495 0.4050 13.90 13.58 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1270.27 11.6867 0.9200 1299.28 1267.52 12:26:46
گرم 40.84 0.3757 0.0296 41.77 40.75 12:26:46
کیلوگرم 40840.10 375.7342 29.5787 41772.81 40751.69 12:26:46
تولا 476.35 4.3825 0.3450 487.23 475.32 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3242.01 33.8225 1.0400 3313.23 3232.25 12:25:21
گرم 104.23 1.0874 0.0334 106.52 103.92 12:25:21
کیلوگرم 104233.10 1087.4191 33.4368 106522.87 103919.25 12:25:21
تولا 1215.76 12.6835 0.3900 1242.46 1212.10 12:25:21

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14734.14 90.5968 0.6100 14863.57 14708.90 12:26:46
گرم 473.71 2.9128 0.0196 477.87 472.90 12:26:46
کیلوگرم 473713.10 2912.7516 19.6119 477874.52 472901.83 12:26:46
تولا 5525.30 33.9738 0.2288 5573.84 5515.84 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 201.26 2.2041 1.0800 204.91 200.12 12:26:46
گرم 6.47 0.0709 0.0347 6.59 6.43 12:26:46
کیلوگرم 6470.61 70.8639 34.7228 6587.90 6433.96 12:26:46
تولا 75.47 0.8265 0.4050 76.84 75.04 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7022.01 64.6034 0.9200 7182.38 7006.81 12:26:46
گرم 225.76 2.0770 0.0296 230.92 225.27 12:26:46
کیلوگرم 225762.68 2077.0460 29.5787 230918.64 225273.96 12:26:46
تولا 2633.26 24.2263 0.3450 2693.39 2627.56 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17921.74 186.9698 1.0400 18315.44 17867.78 12:25:21
گرم 576.20 6.0112 0.0334 588.86 574.46 12:25:21
کیلوگرم 576196.99 6011.2155 33.4368 588854.76 574462.05 12:25:21
تولا 6720.66 70.1137 0.3900 6868.30 6700.42 12:25:21

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 593.02 3.6463 0.6100 598.23 592.00 12:26:46
گرم 19.07 0.1172 0.0196 19.23 19.03 12:26:46
کیلوگرم 19065.95 117.2321 19.6119 19233.44 19033.30 12:26:46
تولا 222.38 1.3674 0.2288 224.34 222.00 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8.10 0.0887 1.0800 8.25 8.05 12:26:46
گرم 0.26 0.0029 0.0347 0.27 0.26 12:26:46
کیلوگرم 260.43 2.8521 34.7228 265.15 258.95 12:26:46
تولا 3.04 0.0333 0.4050 3.09 3.02 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 282.62 2.6002 0.9200 289.08 282.01 12:26:46
گرم 9.09 0.0836 0.0296 9.29 9.07 12:26:46
کیلوگرم 9086.47 83.5967 29.5787 9293.99 9066.80 12:26:46
تولا 105.98 0.9751 0.3450 108.40 105.75 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 721.31 7.5251 1.0400 737.16 719.14 12:25:21
گرم 23.19 0.2419 0.0334 23.70 23.12 12:25:21
کیلوگرم 23190.71 241.9387 33.4368 23700.16 23120.88 12:25:21
تولا 270.49 2.8219 0.3900 276.43 269.68 12:25:21

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7996.73 49.1700 0.6100 8066.97 7983.03 12:26:46
گرم 257.10 1.5809 0.0196 259.36 256.66 12:26:46
کیلوگرم 257100.49 1580.8510 19.6119 259359.04 256660.18 12:26:46
تولا 2998.77 18.4388 0.2288 3025.12 2993.64 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 109.23 1.1963 1.0800 111.21 108.61 12:26:46
گرم 3.51 0.0385 0.0347 3.58 3.49 12:26:46
کیلوگرم 3511.82 38.4603 34.7228 3575.48 3491.93 12:26:46
تولا 40.96 0.4486 0.4050 41.70 40.73 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3811.09 35.0625 0.9200 3898.13 3802.84 12:26:46
گرم 122.53 1.1273 0.0296 125.33 122.26 12:26:46
کیلوگرم 122529.22 1127.2847 29.5787 125327.54 122263.97 12:26:46
تولا 1429.16 13.1484 0.3450 1461.80 1426.07 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9726.75 101.4750 1.0400 9940.43 9697.46 12:25:21
گرم 312.72 3.2625 0.0334 319.59 311.78 12:25:21
کیلوگرم 312722.04 3262.4946 33.4368 319591.85 311780.43 12:25:21
تولا 3647.53 38.0532 0.3900 3727.66 3636.55 12:25:21

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17834.73 109.6616 0.6100 17991.40 17804.19 12:26:46
گرم 573.40 3.5257 0.0196 578.44 572.42 12:26:46
کیلوگرم 573399.53 3525.7002 19.6119 578436.67 572417.54 12:26:46
تولا 6688.03 41.1231 0.2288 6746.78 6676.58 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 243.61 2.6679 1.0800 248.03 242.23 12:26:46
گرم 7.83 0.0858 0.0347 7.97 7.79 12:26:46
کیلوگرم 7832.26 85.7763 34.7228 7974.23 7787.89 12:26:46
تولا 91.35 1.0005 0.4050 93.01 90.84 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8499.70 78.1983 0.9200 8693.81 8481.30 12:26:46
گرم 273.27 2.5141 0.0296 279.51 272.68 12:26:46
کیلوگرم 273271.34 2514.1319 29.5787 279512.31 272679.78 12:26:46
تولا 3187.39 29.3244 0.3450 3260.18 3180.49 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21693.13 226.3151 1.0400 22169.68 21627.81 12:25:21
گرم 697.45 7.2762 0.0334 712.77 695.35 12:25:21
کیلوگرم 697449.75 7276.1934 33.4368 712771.17 695349.71 12:25:21
تولا 8134.93 84.8682 0.3900 8313.64 8110.43 12:25:21

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 322486.11 1982.8920 0.6100 325319.05 321933.83 12:26:46
گرم 10368.17 63.7515 0.0196 10459.25 10350.41 12:26:46
کیلوگرم 10368161.46 63751.4106 19.6119 10459242.55 10350405.20 12:26:46
تولا 120932.38 743.5850 0.2288 121994.73 120725.27 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4404.95 48.2415 1.0800 4484.80 4380.00 12:26:46
گرم 141.62 1.5510 0.0347 144.19 140.82 12:26:46
کیلوگرم 141622.26 1550.9991 34.7228 144189.43 140820.02 12:26:46
تولا 1651.86 18.0906 0.4050 1681.80 1642.50 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 153690.77 1413.9750 0.9200 157200.75 153358.07 12:26:46
گرم 4941.27 45.4604 0.0296 5054.12 4930.58 12:26:46
کیلوگرم 4941269.15 45460.3180 29.5787 5054117.70 4930572.60 12:26:46
تولا 57634.08 530.2410 0.3450 58950.32 57509.32 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 392253.30 4092.2100 1.0400 400870.23 391072.22 12:25:21
گرم 12611.24 131.5676 0.0334 12888.28 12573.26 12:25:21
کیلوگرم 12611227.03 131567.5085 33.4368 12888267.56 12573254.30 12:25:21
تولا 147095.10 1534.5799 0.3900 150326.45 146652.19 12:25:21

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7060.38 43.4126 0.6100 7122.40 7048.29 12:26:46
گرم 227.00 1.3957 0.0196 228.99 226.61 12:26:46
کیلوگرم 226996.36 1395.7477 19.6119 228990.45 226607.61 12:26:46
تولا 2647.64 16.2798 0.2288 2670.90 2643.11 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 96.44 1.0562 1.0800 98.19 95.89 12:26:46
گرم 3.10 0.0340 0.0347 3.16 3.08 12:26:46
کیلوگرم 3100.62 33.9570 34.7228 3156.83 3083.06 12:26:46
تولا 36.17 0.3961 0.4050 36.82 35.96 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3364.84 30.9570 0.9200 3441.69 3357.56 12:26:46
گرم 108.18 0.9953 0.0296 110.65 107.95 12:26:46
کیلوگرم 108182.16 995.2899 29.5787 110652.82 107947.97 12:26:46
تولا 1261.82 11.6089 0.3450 1290.63 1259.09 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8587.84 89.5932 1.0400 8776.49 8561.98 12:25:21
گرم 276.11 2.8805 0.0334 282.17 275.27 12:25:21
کیلوگرم 276105.13 2880.4861 33.4368 282170.55 275273.77 12:25:21
تولا 3220.44 33.5975 0.3900 3291.19 3210.74 12:25:21

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 148132.11 910.8298 0.6100 149433.40 147878.42 12:26:46
گرم 4762.56 29.2839 0.0196 4804.40 4754.40 12:26:46
کیلوگرم 4762554.35 29283.8378 19.6119 4804391.92 4754398.12 12:26:46
تولا 55549.58 341.5614 0.2288 56037.57 55454.45 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2023.39 22.1595 1.0800 2060.06 2011.93 12:26:46
گرم 65.05 0.7124 0.0347 66.23 64.68 12:26:46
کیلوگرم 65053.36 712.4424 34.7228 66232.57 64684.85 12:26:46
تولا 758.77 8.3098 0.4050 772.52 754.47 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 70596.95 649.5012 0.9200 72209.25 70444.13 12:26:46
گرم 2269.74 20.8819 0.0296 2321.58 2264.83 12:26:46
کیلوگرم 2269743.10 20881.9313 29.5787 2321579.42 2264829.70 12:26:46
تولا 26473.88 243.5631 0.3450 27078.49 26416.57 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 180179.26 1879.7327 1.0400 184137.40 179636.74 12:25:21
گرم 5792.90 60.4348 0.0334 5920.15 5775.46 12:25:21
کیلوگرم 5792893.41 60434.7659 33.4368 5920150.36 5775450.86 12:25:21
تولا 67567.27 704.9003 0.3900 69051.57 67363.83 12:25:21

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7271.49 44.7107 0.6100 7335.37 7259.04 12:26:46
گرم 233.78 1.4375 0.0196 235.84 233.38 12:26:46
کیلوگرم 233783.81 1437.4822 19.6119 235837.53 233383.44 12:26:46
تولا 2726.81 16.7665 0.2288 2750.77 2722.14 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 99.32 1.0878 1.0800 101.12 98.76 12:26:46
گرم 3.19 0.0350 0.0347 3.25 3.18 12:26:46
کیلوگرم 3193.33 34.9723 34.7228 3251.22 3175.24 12:26:46
تولا 37.25 0.4079 0.4050 37.92 37.04 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3465.46 31.8827 0.9200 3544.60 3457.95 12:26:46
گرم 111.42 1.0251 0.0296 113.96 111.18 12:26:46
کیلوگرم 111416.93 1025.0502 29.5787 113961.47 111175.74 12:26:46
تولا 1299.55 11.9560 0.3450 1329.23 1296.73 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8844.62 92.2721 1.0400 9038.92 8817.99 12:25:21
گرم 284.36 2.9666 0.0334 290.61 283.50 12:25:21
کیلوگرم 284360.99 2966.6160 33.4368 290607.77 283504.78 12:25:21
تولا 3316.74 34.6021 0.3900 3389.60 3306.75 12:25:21

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2633.39 16.1921 0.6100 2656.53 2628.88 12:26:46
گرم 84.67 0.5206 0.0196 85.41 84.52 12:26:46
کیلوگرم 84665.53 520.5886 19.6119 85409.29 84520.53 12:26:46
تولا 987.52 6.0721 0.2288 996.20 985.83 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 35.97 0.3939 1.0800 36.62 35.77 12:26:46
گرم 1.16 0.0127 0.0347 1.18 1.15 12:26:46
کیلوگرم 1156.48 12.6653 34.7228 1177.44 1149.92 12:26:46
تولا 13.49 0.1477 0.4050 13.73 13.41 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1255.03 11.5464 0.9200 1283.69 1252.31 12:26:46
گرم 40.35 0.3712 0.0296 41.27 40.26 12:26:46
کیلوگرم 40349.99 371.2251 29.5787 41271.50 40262.64 12:26:46
تولا 470.64 4.3299 0.3450 481.38 469.62 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3203.11 33.4166 1.0400 3273.47 3193.46 12:25:21
گرم 102.98 1.0744 0.0334 105.24 102.67 12:25:21
کیلوگرم 102982.21 1074.3691 33.4368 105244.50 102672.13 12:25:21
تولا 1201.17 12.5312 0.3900 1227.55 1197.55 12:25:21

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12232.76 75.2164 0.6100 12340.22 12211.81 12:26:46
گرم 393.29 2.4183 0.0196 396.75 392.62 12:26:46
کیلوگرم 393292.07 2418.2614 19.6119 396747.02 392618.53 12:26:46
تولا 4587.29 28.2062 0.2288 4627.59 4579.43 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 167.09 1.8299 1.0800 170.12 166.14 12:26:46
گرم 5.37 0.0588 0.0347 5.47 5.34 12:26:46
کیلوگرم 5372.11 58.8335 34.7228 5469.49 5341.68 12:26:46
تولا 62.66 0.6862 0.4050 63.80 62.30 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5829.90 53.6359 0.9200 5963.04 5817.28 12:26:46
گرم 187.44 1.7244 0.0296 191.72 187.03 12:26:46
کیلوگرم 187435.54 1724.4313 29.5787 191716.19 187029.79 12:26:46
تولا 2186.21 20.1135 0.3450 2236.14 2181.48 12:26:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14879.22 155.2285 1.0400 15206.08 14834.41 12:25:21
گرم 478.38 4.9907 0.0334 488.89 476.94 12:25:21
کیلوگرم 478377.54 4990.7072 33.4368 488886.43 476937.13 12:25:21
تولا 5579.71 58.2107 0.3900 5702.28 5562.91 12:25:21
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62